December 18, 2010

Rajah, Jafar & Genie, somewhere near Agrabah